Direct naar inhoud

Privacybeleid

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Door het bezoeken en/of gebruiken van deze website verstrekt u persoonsgegevens zoals hieronder verder toegelicht. Aspiravi nv wil uw persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier verwerken, in overeenstemming met het toepasselijke wettelijk kader, zoals de Belgische Privacywet van 8 december 1992 en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

U verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze privacy policy en aanvaardt bijgevolg de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierin beschreven.

In deze privacy policy leggen we uit welke persoonsgegevens Aspiravi nv van u verzamelt, gebruikt, verwerkt en/of overdraagt.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

De persoonsgegevens die worden gevraagd, verzameld en verwerkt kunnen volgende categorieën van gegevens omvatten: naam, voornaam, straat, nummer, gemeente, land, bedrijf, telefoonnummer, emailadres en IP-adres.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Aspiravi nv, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met als maatschappelijke zetel: Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0477.518.825 (“Aspiravi nv”).

Op welke rechtsgrond worden uw gegevens verwerkt?

Aspiravi nv verwerkt uw persoonsgegevens die via de website verzameld werden op grond van (I) uw aanvaarding van deze privacy policy en/of (II) de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst die gesloten wordt tussen u en Aspiravi nv door middel van de website en/of (III) de naleving van onze wettelijke verplichtingen en/of (IV) de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Aspiravi nv, zoals het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van de interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging.

Hoe worden persoonsgegevens verzameld?

Persoonsgegevens worden door Aspiravi nv enerzijds verkregen door de betrokkene als bezoeker, door het invullen van een online inschrijvings- of contactformulier en anderzijds via verschillende technische middelen waarvan de website gebruik maakt om de gebruikers- en bezoekerservaring te optimaliseren en eventuele (technische) fouten in de website te detecteren.

Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt?

Aspiravi nv verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in eerste instantie met het oog op het informeren van geïnteresseerden over relevante, bedrijfsgerelateerde ontwikkelingen. Daarnaast worden persoonsgegevens in het kader van volgende activiteiten verzameld en verwerkt:

  • Het verwerken van gegevens voor marketing-, public relations- en prospectiedoeleinden;
  • Het versturen van een nieuwsbrief, waarop u zich te allen tijde kunt uitschrijven;
  • Het analyseren van persoonsgegevens voor statistische doeleinden: Bij een bezoek aan onze website worden onder meer volgende gegevens verzameld: IP-adres, browser en besturingssysteem, datum en duur van het bezoek, externe website die u doorverwees naar de Aspiravi-website en de pagina’s die u op de Aspiravi-website bezoekt (zie cookie policy).
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • Het behandelen van vragen, mededelingen, klachten of verzoeken die Aspiravi ontvangt via het online contactformulier op deze website.

Uw persoonsgegevens worden door Aspiravi nv bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Na het verstrijken van deze termijnen worden de persoonsgegevens vernietigd.

Worden persoonsgegevens aan derden doorgegeven?

Aspiravi nv kan uw persoonsgegevens meedelen aan andere entiteiten, rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden met Aspiravi nv, aan ondernemingen die contractueel met haar verbonden zijn of die ten behoeve van Aspiravi nv bepaalde persoonsgegevens verwerken en met publieke autoriteiten (voor zover die daartoe gerechtigd zijn). Persoonsgegevens zullen te allen tijde in de EU blijven en dus ten volle gedekt worden door de juridische bescherming van de GDPR en zullen daarnaast in geen geval aan derde partijen worden verkocht of doorgegeven.

Aspiravi nv garandeert daarnaast dat bovenvermelde ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Kunt u uw persoonsgegevens beheren?

U heeft recht op toegang, aanpassing en verbetering van uw persoonsgegevens, indien deze onjuist, onvolledig of niet langer relevant zouden zijn.

Verder heeft u te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, de verwerking ervan te laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) van de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Bovendien heeft u het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te bekomen. Indien u niet langer e-mails (al dan niet van commerciële aard) van Aspiravi nv wenst te ontvangen, dan kan u ons eveneens contacteren.

U kan bovenstaande rechten uitoefenen via info@aspiravi.be of Aspiravi nv hiertoe een verzoek richten via de contactpagina op onze website, vergezeld van een bewijs van uw identiteit. Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wilt uitoefenen, zodat Aspiravi nv uw vraag concreet en correct kan behandelen, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Ieder beschikt daarnaast over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie: commission@privacycommission.be).

Beschermings- en beveiligingsmaatregelen

Aspiravi nv treft, overeenkomstig artikel 32 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, gepaste administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige verwijdering, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde aanpassingen, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, misbruik en enige andere onwettelijke vorm van verwerking van de persoonsgegevens in ons bezit.

Wijzigingen

Deze privacy policy kan van tijd tot tijd door Aspiravi nv gewijzigd worden. Het is aan de bezoeker of gebruiker om op regelmatige basis deze privacy policy te consulteren, waarvan de laatste versie steeds op deze webpagina te vinden zal zijn. (laatst gewijzigd op …)