Direct naar inhoud

Disclaimer

De toegang tot deze informatieve site is kosteloos doch houdt de kennisname en aanvaarding in van de hierna volgende voorwaarden.

Deze site heeft een uitsluitend informatieve waarde en verbindt ASPIRAVI geenszins, noch zijn partners.
De gegevens op deze site, met inbegrip van de links, worden geacht correct te zijn op het ogenblik van publicatie. Evenwel kunnen ze na verloop van tijd onnauwkeurig worden of achterhaald en verouderd zijn. Het gebruik ervan is op eigen risico. ASPIRAVI biedt geen garantie omtrent de kwaliteit, de juistheid of de volledigheid van welke inlichting ook op de site. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

ASPIRAVI kan op geen enkele wijze ten aanzien van wie dan ook rechtstreeks of onrechtstreeks aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard ook, inzonderheid verliezen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem of van andere apparatuur van de gebruiker, werkonderbreking welke te wijten is aan het gebruik van deze site of van een andere site als gevolg van een link.

ASPIRAVI is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud noch het gebruik van een site waarvoor een link bestaat. Deze link wordt louter en alleen voor gebruiksgemak aangeboden.

De HTML-code, de grafische voorstellingen, foto’s, logo’s illustraties, animaties en pagina-opmaak, selectie en organisatie van de informatie op de site zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden overgenomen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASPIRAVI en eventuele derden, houders van de rechten. Alle topografische kaarten: © Nationaal Geografisch Instituut

Links naar deze site dienen te worden gemeld aan ASPIRAVI. De link dient zo te worden uitgevoerd dat er in het webbladerprogramma een extra venster geopend wordt.

Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer in acht genomen.

Alle geschillen die voortkomen uit deze site of enig daarin vervat gegeven vallen onder de toepassing van het Belgische recht. Met de raadpleging van deze site, aanvaardt u deze geschillen voor de rechtbank van Kortrijk te brengen.